Cart 0

Tafsir Surah Yasin Dan Juzuk 23-Hamka

RM 25.00


Tafsir Surah Yasin Dan Juzuk 23 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakanbeberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir AlQuran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabatdan tabiin, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau jugamentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiridengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti,menjelaskan makna makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, danmenghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya denganpendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.
Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment