Cart 0

Pampasan Kecederaan Fizikal Akibat Kecuaian Menurut Perundangan Islam

RM 47.50


Buku ini membincangkan prinsip-prinsip tentang kecuaian dan implikasinya terhadap pelaku dalam konteks penentuan tanggungan dan pembayaran pampasan yang boleh dikenakan menurut perundangan Islam.  Tiga aspek utama dibincangkan iaitu kecuaian perubatan, kemalangan jalan raya dan kecuaian pekerja.  Dari situ, perbincangan dikhususkan kepada prinsip diyat (pampasan kewangan) serta bentuk dan kuantum pampasan yang bersesuaian dengan kematian, kecederaan dan kerugian yang dialami menurut perundangan Islam.  Pihak-pihak yang boleh dipertanggungjawabkan juga dibincangkan, di mana prinsip 'aqilah' diperjelaskan dan diberikan pentafsiran baru membabitkan syarikat insuran, badan profesional,  majikan dan kerajaan selaku pihak-pihak yang turut menanggung liabiliti akibat kecuaian seseorang.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment