Cart 0

Muqaddam - Panduan Efektif Membaca Al-Quran [EDISI PELAJAR}

RM 19.00


Kelebihan:-

  • Penerangan huruf dan perkataan mengikut tertib.
  • Contoh-contoh ayat al-Quran kebanyakannya diambil daripada juzuk 29 dan 30.
  • Ayat al-Quran menggunakan Rasm Uthmani khat baharu daripada Mujamma’al-Malik Fahd.
  • Surah-surah lazim disertakan tajwid serta Waqaf & Ibtida’berwarna mengikut Garis Panduan KDN.
  • Penerangan tajwid secara umumnya diambil daripada kitab al-Munir fi Ahkam at Tajwid oleh Jamíyyah al-Muhafazah ála al-Quran al-Karim dan Ilmu Tajwid menurut Riwayat Hafs ‘an ‘Asim melalui Toriq Asy-Syatibiyyah oleh Surur Shihabuddin an-Nadawi.
  • Jilid 2 Adab membaca al-Quran secara umumnya diambil daripada at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Quran oleh Imam Nawawi.
  • Kelebihan ahli al-Quran pula secara umumnya diambil daripada kitab Fadha’il Suwar al-Quran al-Karim oleh Doktor Ibrahim ‘Ali al-Said ‘Ali ‘Isa.
  • Mendapat kelulusan semakan ayat al-Quran daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Bahagian Pengawalan dan Pelesenan al-Quran

Sinopsis

Penerangan huruf dan perkataan mengikut tertib. Buku ini digarap berdasarkan ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang digariskan oleh penyusun agar ianya lebih mesra pembaca.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment