Cart 0
6

Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

RM 100.00


Buku ini membahas aturan-aturan Syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur’an, As-Sunnan, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berdasarkan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ankaam) dari sumber-sumber hukum Islam baik naqi maupun aqli (Al-Qur’an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Pada jilid keenam ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain: Jaminan (al-kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), As-Shulh, Pembebasan dari Tanggungan Hak (al-Ibraa'), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milikiyyah).

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment