Cart 0

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 & Syariah Court of Civil Procedure

RM 35.00


Suatu Enakmen untuk mengadakan peruntukan berhubungan dengan tatacara mal bagi Mahkamah Syariah.

Mengandungi:

  • Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 
  • Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor) Enactment 2003 
  • Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006 
  • Syariah Court Civil Procedure (Fees, Allowances and Costs) Rules 2006

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment