Cart 0

Akta Bekalan Elektrik 1990

RM 25.00


Akta 447 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan industri pembekalan elektrik, pembekalan elektrik pada harga yang munasabah, pelesenan mana-mana pepasangan elektrik, pengawalan mana-mana pepasangan, loji dan kelengkapan elektrik berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan keselamatan orang dan penggunaan elektrik dengan cekap dan bagi maksud yang berkaitan dengannya.


Akta 448 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan mengenai peletakhakan harta, hak dan liabiliti Lembaga Letrik Negara Tanah Melayu pada suatu syarikat, untuk membuat perkiraan kewangan bagi syarikat itu, untuk mengadakan peruntukan mengenai perkara yang berhubungan dengan kakitangan dan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya.


Mengandungi: 

Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447)

Akta Bekalan Elektrik (Syarikat Pengganti) 1990 (Akta 448)

Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

Peraturan-Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap 2008

Peraturan-Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990

Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik (Pengkompaunan Kesalahan) 2017

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment