Cart 0

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 & Administration of The Religion of Islam (Selangor)

RM 29.00


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran Agama Islam; penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam Selangor, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

  • Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
  • Administration of The Religion of Islam (State of Selamgor) Enactmemt 2003
  • Peraturan-Peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Perakuan Faraid) 2004
  • Administration of the Religion of Islam (Certificate of Faraid Fees) Regulations 2004
  • Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008
  • Tauliah (State of Selangor) Regulations 2008
  • Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008
  • Peguam Syarie (State of Selangor) Rules 2008
  • Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Pemulihan dan Pengawalan Riqab (Negeri Selangor) 2022
  • Registration, Rehabilitation and Control of Riqab (State of Selangor) Regulations 2022

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment